Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Pins and More.nl gelden de navolgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.

Pins and More.nl heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Pins and More.nl garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. Alle aansprakelijk gebaseerd op de op deze website gepubliceerde informatie alsmede op grond van (gebreken in) de technische functionaliteit wordt uitgesloten.
Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Pins and More.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Pins and More.nl wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere website(s) van Pins and More.nl komen uitsluitend toe aan Pins and More.nl of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Pins and More.nl is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Pins and More.nl wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.